วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2556

อบจ.ขอนแก่นรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี2556  จึงดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เช้ารับราชการเป็นช้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่งครูผู้ช่วยจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการเป็นช้าราชการครู
๑.ตำแหน่งเอกวิชาที่อบจ.ขอนแก่นเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยปี2556
 • กลุ่มวิชาภาษาจีน         จำนวน  ๑ อัตรา
 • กลุ่มวิชาภาษาณี่ปุน     จำนวน   ๑ อัตรา
 • กลุ่มวิชาภาษาไทย      จำนวน  ๕ อัตรา
 • กลุ่มวิชาดนตรี              จำนวน  ๓ อัตรา
 • กลุ่มวิชาเคมี                  จำนวน  ๔ อัตรา
 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    จำนวน  ๖ อัตรา
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  จำนวน ๑ อัตรา
 • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน ๓ อัตรา
 • กลุ่มวิชาสังคมศึกษา      จำนวน ๒ อัตรา
 • กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์      จำนวน ๑ อัตรา
 • กลุ่มวิชาฟิสิกส์                 จำนวน ๑ อัตรา
๒.อัตราเงินเดือนของครูผู้ช่วยอบจ.ขอนแก่นที่จะได้รับ/เดือน
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย   ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร๔ ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยขั้น ๘,๓๔๐.-บาท
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย    ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี ให้ได้อัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยขั้น ๙,๑๔๐.-บาท
๓.คุณสมับัติทั่วไป วุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบเอกต่าง ๆ สวัสดิการต่าง ๆ เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วยอบจ.ขอนแก่น ปีพ.ศ.2556 เงื่อนไขในการสมัครสอบ เกณฑ์ในการสอบครูผู้ช่วยขอนแก่น รายวิชาที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วยอบจ.ขอนแก่น  ดูได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างนะครับ

๔. วิธีการสมัครสอบครูผู้ช่วยอบจ.ขอนแก่น
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ
 • ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ คนละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และ ค่าธรรมเนียมสอบไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่จะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วยอบจ ขอนแก่น วัน เวลา และสถานที่สอบ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพร้อม ประกาศกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบทาง www.kkpao.go.th และปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หรือสามารถสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐๔๓-๒๓๙๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ
๖.ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันครูผู้ช่วย อบจ.ขอนแก่น
 • การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนใน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาค ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะนำคะแนนในภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค) มารวมกัน 
รายละเอียดเพิ่มเติม

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น